Kişisel Verilerin Korunması

Klavuu - Kişisel Verilerin Korunması

7 Nisan 2016’da yürürlüğe giren 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ile kişisel verilerin işlenmesi,  veri kayıt sisteminin kurulması ve yönetilmesi süreçlerinde “Veri Sorumlusu” olarak sınıflandırılan gerçek ve tüzel kişilerce verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar ortaya konulmaktadır. 

Kanun kapsamında kişisel veri; Kimliği belirli ve ya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır.

Kişisel verilerin işlenmesi ise Kişisel verilerin tamamen ya da kısmen otomatik olan ya da otomatik olmayan herhangi bir veri kayıt sistemi ile açık rıza olmadan elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem olarak tanımlanmaktadır.

Kanun, diğer düzenlemelerinin yanı sıra, veri sorumlularına, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel verisi işlenecek olan veri sahiplerini bilgilendirme / aydınlatma yükümlülüğü getirmiştir.

İşbu doküman (“Politika”), Şirketimiz’in veri sorumlusu olarak kişisel verilerini işlediği gerçek kişilerin yukarıda belirtilen madde kapsamında aydınlatılması amacıyla kaleme alınmıştır

Şirketimiz, aşağıda belirtilen kapsamlarda kişisel verileri işlemektedir.
Kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, lokasyon verileri, müşteri bilgileri, müşteri işlem bilgileri, fiziksel mekan güvenlik bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, risk yönetimi bilgisi, finansal bilgi, özlük bilgisi, çalışan adayın bilgisi, çalışan işlem bilgisi, yan haklar ve menfaat bilgisi, pazarlama bilgisi, hukuki işlem ve denetim bilgisi, talep ve şikayet yönetimi bilgisi, görsel ve işitsel veri…

Veri işlemeye uygun şekilde, kişisel verilerin üçüncü bir tarafla paylaşılması (aktarım) da ilgilli veri sahibinden bu doğrultuda açık rıza alınmış olmasına tabi kılınmıştır. Ancak Kanun’un 8. maddesine göre veri işlemeye izin verilen şartlarda veri aktarımı da gerçekleştirilebilmekte olup bu doğrultuda belirtilen şartların varlığı halinde veri sahibinin rızası bulunmasa dahi kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri aktarımı yapılabilecektir. Kanun, kişisel verilerin üçüncü taraflara aktarımı ile ilgili olarak yurtdışına aktarımı özel koşullara bağlamıştır. Bu özel koşullar çerçevesinde Şirketimiz kanun hükmü çerçevesinde kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm hususları yerine getirmektedir.

Kanun kapsamında açık rıza, “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” olarak tanımlanmış olup bu doğrultuda Şirketimiz veri sahiplerini Kanun’un 10. maddesi uyarınca aydınlattıktan sonra açık rızalarını temin etmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması kapsamında veri sahipleri; verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme ve bilgi isteme haklarına tabilerdir. Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin bilgi talep etmek ve bu kanunda yer alan diğer haklarınız için talep kâğıdınız ile birlikte kimlik fotokopisi ya da veri sahibinin doğrulanmasına ilişkin belge ile Alerta Plaza: Nato Yolu Caddesi, Nebioğlu Sokak; No:34, Yukarı Dudullu, Ümraniye adresine kargolanarak gönderilmelidir. En geç 30 gün içerisinde tarafınıza konu ile ilgili dönüş sağlanmaktadır.

Yükleniyor...